Sains Islam

Akademi Sains Islam Malaysia
(ASASI)

ASASI - Akademi Sains Islam Malaysia

Akademi Sains Islam Malaysia atau lebih dikenali sebagai ASASI ditubuhkan pada 1977 oleh sekumpulan Ahli Sains dan Teknologi Muslim Malaysia.  Pada mulanya Akademi ini memang tidak ditujukan kepada Ahli Sains Sosial atau Kemanusiaan, tetapi mulai lebih kurang sedasawarsa penubuhannya, perlembagaannya dipinda supaya semua ‘Ilmuwan dalam bidang apa pun dapat menganggotainya sesuai dengan makna Sains mengikut perspektif Islam.  Kini anggota ASASI menjangkau lebih daripada 300 orang ahli (kebanyakannya Ahli Akademik dan Peiktisas) dalam pelbagai bidang ‘ilmu.  Sesiapa yang memiliki Ijazah dalam apa jua bidang layak memohon menjadi Ahli Biasa ASASI.  Selainnya bolehlah memohon untuk menjadi ‘Ahli Bersekutu’.  ASASI juga menawarkan kepada seseorang individu menjadi ahlinya bertaraf Anggota Kehormat jika seseorang rakyat Malaysia Muslim itu dianggap banyak memberi sumbangan pembangunan Sains atau Teknologi kepada umat Muslim di Malaysia. 

Dengan semangat untuk mendukung cita-cita kesatuan dan kesepaduan ilmu, sepertimana yang menjadi temanya, ASASI telah menggariskan beberapa tujuan penubuhannya. Ini termasuklah:

  • Untuk menghidupkan semula tradisi Sains berasaskan al-Quran, iaitu satu bentuk kajian tentang alam tabii atau fenomena dan telatah yang tidak memisahkannya daripada prinsip-prinsip Islam.
  • Untuk memperkenalkan dan mendokong konsep dan falsafah Sains Islam bersama-sama dengan etika Islam dalam kegiatan sains dan penyelidikan.
  • Untuk menggalakkan kajian Sains dalam kalangan masyarakat dan menjadikan al-Quran sebagai satu daripada sumber inspirasi, hidayah dan rujukan dalam kegiatan Sains.
  • Untuk berpegang teguh kepada keinginan dan tekad bagi mengembalikan bahasa Arab, sesuai dengan peranannya sebagai bahasa al-Quran, kepada kedudukannya yang asal dan betul sebagai bahasa Sains dalam dunia Islam.
  • Untuk melakukan usaha memadu, mengamir atau mengintegrasi dan menggembleng para ilmuwan Muslim ke arah membangun dan memajukan masyarakat Islam terutamanya dalam S & T (Sains & Teknologi).
  • Untuk bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain, dalam dan luar negara, bagi memastikan kegunaan ilmu sebagai alat untuk mencapai kebahagian di dunia dan akhirat dan bukan untuk pemusnahan insan.

Semenjak penubuhannya, ASASI menerbitkan warkah berita dwitahunannya yang berjudul ASASAINS. Di samping itu, sejak 1990, ASASI turut menerbitkan jurnal ilmiah dwitahunannya yang berjudul Kesturi, yang kini nama tersebut dirakam pada laman sesawang ASASI ini (kesturi.net).

Selain menganjurkan kegiatan wacana, sama ada berbentuk seminar, bengkel, persidangan dan sebagainya, ASASI dalam waktu yang sama juga menerbitkan buku-buku ilmiah dan pascasidang kepada simposium yang mengungkapkan terutamanya perihal gagasan pengIslaman ilmu atau isu-isu semasa mengikut perspektif Islam. Antara buku-buku tersebut termasuklah, Siri Wacana Sejarah dan Falsafah Sains 8 (Mohd Yusof Haji Othman et al.), Pemikiran Sains Masa Kini (Osman bin Bakar), Al-Farabi: Life, Works and Significance (Osman bin Bakar), Pengenalan Sejarah dan Falsafah Sains (Shaharir bin Mohamad Zain), A positive Aspect of Tasawwuf. A Preliminary Thought (Syed Muhammad Naquib al-Attas), dan lain-lain lagi.

Laman sesawang: Kesturi  – mendukung cita-cita dan kesepaduan ilmu
Facebook: [ASASI] Twitter: []

Advertisements
This entry was posted in Islam, Sains. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s